urad 1606405941

Čo všetko je potrebné zariadiť, keď meníte svoje trvalé bydlisko?

Zmena trvalého bydliska môže byť pre niekoho výnimočnú a pre iného zase pomerne bežnou záležitosťou. Zmeniť bydliska však nejde len tak. Nie je síce potrebné žiadne povolenie, ale taká zmena so sebou prináša ohlasovacia povinnosť. Kde všade musíte zmenu trvalého bydliska nahlásiť?

Začnite v ohlasovni pobytu

Prvé, koho by ste mali o zmene trvalého bydliska vyrozumieť je všeobecný alebo mestský úrad v mieste nového trvalého bydliska. Oznámiť to môžete elektronicky v Centrálne ohlasovni, kde zároveň získate potvrdenie o novom trvalom bydlisku. Ďalšou možnosťou je osobná návšteva, pri ktorej musíte doložiť aj občiansky preukaz, písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k prihlásenie na trvalý pobyt s úradne overenými podpismi (v prípade, že nehnuteľnosť nevlastníte sami), rodný list a pri návrate zo zahraničia aj cestovný doklad alebo osvedčenie o občianstve. Originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu už od 1. 9. 2018 nie je nutný dokladať.

Nechajte si vystaviť nový občiansky preukaz

Ďalej by ste si v súvislosti s touto zmenou mali nechať vystaviť i novú občianku. Tú vám vystaví na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, konkrétne na oddelení dokladov. So sebou budete potrebovať starý občiansky preukaz a zároveň bude potrebné uhradiť správny poplatok za vyhotovenie nového občianskeho preukazu vo výške 4,50 eura.

Informujte svojho zamestnávateľa a ďalšie orgány

Zmenu adresy a nový trvalý pobyt nezabudnite nahlásiť svojmu zamestnávateľovi, aby ju následne mohol ohlásiť Sociálnej poisťovni (ak nie ste zamestnaní, tak ju túto skutočnosť musíte ohlásiť sami). V prípade, že ste vedení v evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahláste zmenu aj na príslušnom úrade. O zmene by sa tiež mala dozvedieť zdravotná poisťovňa, avšak len za predpokladu, že nie ste občanom s trvalým pobytom na území slovenské republiky, a to do 8 dní. Zmenu ohláste aj banke, pobočke daňového úradu či iné poisťovni. Nezabudnite ani na Odbor Živnostenského podnikania.

Dajte vedieť aj ostatným poskytovateľom služieb

Zjednodušene by sa o zmene vášho trvalého bydliska mal dozvedieť každý, kto vám zasiela nejaké listové zásielky. Informujte teda aj lekára, poštu, dodávateľa energií, mobilného operátora, poskytovateľa internetu a ďalších poskytovateľov služieb.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 100 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Posts created 90

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top